Przedsiębiorstwo

Usług Medycznych

POZ : 8:00 - 18:00
Telefony:

POZ - +48 32 786 58 13

Specjalistyka - +48 32 786 58 12

Poradnia Dziecięca - +48 32 786 58 14

POZ : 8:00 - 18:00   
Tel: +48 32 786 59 00

POZ,

Specjalistyka,

Poradnia Dziecięca

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED Sp. z o.o. z siedzibą

w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1b, (dalej „Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED Sp. z o.o.”).
W Przedsiębiorstwie Usług Medycznych PROELMED Sp. z o.o. powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: daneosobowe@proelmed.pl .


2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED Sp. z o.o.
w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:1) objęcia opieką zdrowotną i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana
o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);

2) weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania
i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318
i 1524);

3) dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

4) prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

5) zapewnienia bezpieczeństwa, tj. ochrony osób i mienia, zabezpieczenia procesów biznesowych, ochrony informacji lub prewencyjnie dla ograniczenia przestępstw pospolitych typu wandalizm, kradzież, włamanie (dot. monitoringu) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.


3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 jest niezbędne dla realizacji przez Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED Sp. z o.o. umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem Pani/Panu dostępu do świadczeń związanych z medycyną pracy.


4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 - przez okres wymagany przepisami ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

2) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy
o rachunkowości.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.